Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurmanın Cezası Nedir?

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu madde kullanma suçu, TCK m. 191’de düzenlenmiştir. Maddede belirtildiği üzere, uyuşturucu kullanmanın cezası, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bazı ülkelerde belli bir miktara kadar kullanım suç sayılmazken ülkemizde miktar sınırlaması olmaksızın her tür uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suç kapsamına alınmıştır.

Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmamış olan fail hakkında, hapis cezasına hükmetmeden önce, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi gerekmekte olup, ceza ve tedbirlerin birlikte uygulanması imkânı bulunmadığı, bu hususta hâkime takdir hakkı da tanınmadığı, Yargıtay kararları ile belirlenmiştir.

Uyuşturucu Bulundurma Suçu

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ile kast edilen; bir kimsenin kullanmak için kendisine veya bir başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi tasarruf imkanı bulunacak şekilde, fiili zilyetliği altında bulundurmasıdır.

Uyuşturucu madde bulundurma suçu, TCK m. 191’de düzenlenmiştir. Maddede belirtildiği üzere, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bulundurma suçunun en önemli unsuru, uyuşturucu maddenin kullanmak amacıyla bulundurulmuş olmasıdır.

Suç bakımından, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin türünün (afyon, eroin, kokain, marihuana veya diğer bir uyuşturucu veya uyarıcı olmasının) bir önemi yoktur.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları

1. Hukuki yarar: Korunmak istenen hukuki yarar, toplum sağlığıdır.

2. Suçun maddi unsurları:

Fail: fail, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kimsedir.

Mağdur: Mağdur, tüm uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında olduğu gibi toplumdur.

Maddi konu: Suçun maddi konusu, kullanmak için satın alınan, bulundurulan veya kullanılan uyuşturucu veya uyarıcı maddedir.

Fiili: Suçu oluşturan fiil , kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktır.

3. Suçun manevi unsuru: Suçun manevi unsuru, kullanmak için satın alınan maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu bilmek, satın almayı istemek; kabul etmeyi bilmek ve istemek; uyuşturucu maddeyi bulundurmayı bilmek ve istemek ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bilerek ve isteyerek kullanmaktır. Kısaca suçun manevi unsuru kasttır.

 Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Miktarı Nedir?

Uygulamaya göre, failin uyuşturucu madde kişisel kullanım sınırı miktarı hesabında, özellikle bir yıl süre ile faillin bu husustaki ihtiyacı esas alınmaktadır.  Bir yıl içinde tüketilebilecek miktar ise daha çok Adli Tıp Kurumunun belirleyeceği bir konudur.

Yargıtay kararlarında, 213 gr esrarın kullanım sınırları içinde olduğu kabul edilebilmektedir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Cezası

TCK 191. maddede, uyuşturucu kullanma ve bulundurma cezası, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma cezası belirtilmiştir. Buna göre, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir.

Evinde Uyuşturucu Bulundurmanın Cezası

Failin üzerinde veya evinde uyuşturucu bulundurması arasında fark yoktur. Önemli olan kullanım amacıyla bulundurulması ve bir yıllık kullanım miktarı kapsamında olmasıdır.

Evinde uyuşturucu bulundurma cezası da iki yıldan beş yıla kadar hapistir.

Evde Hassas Terazi Bulundurmanın Cezası

Evde hassas terazi bulundurmak diğer şartların varlığı halinde ticarete delalet edecektir. Zira ticari amaçla uyuşturucu bulunduranların en belirgin işlemlerinden biri hassas terazide tarttıkları uyuşturucuyu paketleyip satmaktır. Evde hassas terazi bulundurmanın cezası, TCK m. 188’de açıklandığı gibi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır. Nitelikli hallerde ceza ağırlaştırılmaktadır.

 Uyuşturucu Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Zaman Aşımı

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık:

TCK m.192/2 hükmüne göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Zaman Aşımı:

TCK m. 191’de öngörülen ceza miktarı iki yıldan beş yıla kadar hapistir. Bu haliyle, uyuşturucu kullanma suçu zamanaşımı da, TCK m. 66’da açıklandığı üzere olağan sekiz yıl, olağanüstü ise oniki yıldır.

Uyuşturucu Bulundurma ve Kullanma Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

TCK m. 191/2 gereğince, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan dolayı başlatılan soruşturma sonunda, suçun işlendiği kanaatine ulaşılması üzerine, şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından, beş yıl süreyle, kamu davasının açılmasının ertelenmesine kararı verilmesi gerekir.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik

TCK m. 191/3'e göre, hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen kişi hakkında, bu erteleme süresi içinde, en az bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezasının Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevirme ve HAGB

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma cezasının ertelenmesi: TCK m. 51’deki koşulların varlığı halinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunda da cezanın ertelenmesi mümkündür.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma cezasının adli para cezasına çevrilmesi: Uyuşturucu kullanma suçundan verilecek olan sonuç cezanın 1 yıl veya daha az süreli olarak kalması durumunda cezanın TCK m.50 gereğince adli para cezası veya maddede yazılı diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesi mümkündür.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunda HAGB uygulaması: TCK m.191/8 hükmüne göre; kovuşturma evresinde, suçun münhasıran 191 inci madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilir.

Erteleme Süresi İçinde Tekrar Uyuşturucu Kullanma

Hakkında kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilen şüphelinin, bu kararın geçerli olduğu beş yıllık erteleme süresi içerisinde tekrar uyuşturucu kullanma suçunu işlemesi durumunda, hakkında kamu davası açılacaktır. Bununla birlikte, TCK m.191/5 hükmü gereğince; ikinci eylem için kamu davası açılamayacak, açılmışsa da bu davada yargılaması yapılmakta olan suç için kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekecektir.

Uyuşturucu Kullanma Suçundaki Mahkumiyet Durumunda Rehabilitasyon Tedbiri

TCK 191/3'e göre; uyuşturucu kullanma suçunda, şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcısı tarafından diğer bir denetim yükümlülüğü ile birlikte ayrıca tedaviye de karar verilmesi mümkündür.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda İspat Nasıl Yapılır?

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunda ispat genel hükümlere tabidir. Ancak bu suçta önemli olan bir özellik bulundurmanın ticari amaç taşımadığını, kullanım amacı içerdiğini ispatlayabilmektir. Bunun ispatı daha çok bulundurulan miktar, kullanıma ilişkin kan tahlilleri, anlatımlarla mümkündür.

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Uyuşturucu Suçunun Sabıkası Kaç Yılda Silinir?

Uyuşturucu suçuyla ilgili adlî sicildeki bilgiler;

- Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

- Ceza zamanaşımının dolması,

- Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

- Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Uyuşturucu suçuyla ilgili arşiv bilgileri;

- İlgilinin ölümü üzerine,

- Kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Sınırı Miktarı Yargıtay Kararı

20. Ceza Dairesi, 24.06.2020, 2019/2823 E., 2020/3300 K.

Sanıklara 10 -15 metre mesafede bulunan internet kafenin karşısındaki merdivende 3 paket halinde net 8,5 gr esrar maddesinin ele geçirildiği, uyuşturucu madde paketlerinin üzerinde sanık ...'un parmak izinin tespit edildiği, sanıktan ele geçirilen uyuşturucu maddeleri satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna dair mahkûmiyetine dair yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı ...

---------------------

20. Ceza Dairesi, 02.06.2020, 2020/1776 E., 2020/2318 K.


Sanığın yol uygulama noktasında aracının durdurulması ile üzerinde yapılan aramada net 0,417 gr. eroinin ele geçirildiği olayda, suç konusu uyuşturucu maddelerin miktarı, ele geçiriliş biçimi, ele geçen madde miktarının sanığın kişisel kullanma sınırları içinde kalması, sanığın uyuşturucu maddeyi başkası için temin ettiğine veya ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin sanığın savunmasının aksine kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu ...

 

Uyuşturucu Kullanma Suçu Yargıtay Kararı

Temyiz edilen davalar arasında Yargıtay’ın bozduğu uyuşturucu davaları önemli yer tutmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki örnekler gösterilebilir:

20. Ceza Dairesi, 13.07.2020, 2019/7485 E., 2020/4248 K.

Mahkeme : ALAÇAM Asliye Ceza Mahkemesi
1- Sanık hakkında, bu eylemi nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı, 191. madde hükümleri çerçevesinde "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kurumunun uygulanma koşulları bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın bu suçu başka bir davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra, işlemiş ise TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, davanın düşmesine karar verilmesi; aksi halde yargılamaya devam olunarak, hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
2- ... sanığa İstanbul Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce müdürlüğe gelmesi konusunda ihtarda bulunulduğu, ancak sanığın yasal sürede herhangi bir başvuru yapmaması üzerine, sanığa tekrar yeni bir süre verilerek başvuru yapması konusunda ihtaratta bulunulmadığının anlaşılması karşısında; sanığın ilk çağrıya uymamasının, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden mahkûmiyetine karar verilmesi, ...
-----------------------------

20. Ceza Dairesi, 26.12.2019, 2018/4645 E., 2019/7606 K.

Dosya incelendi.
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, davanın düşmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ...

 

 SIK SORULAN SORULAR

 

1- Uyuşturucu Kullanma Suçu Af Kapsamında mı?

Af kapsamına hangi suçların gireceğine karar verme yetkisi Meclis’indir. Karar aynı zamanda siyasi bir nitelik taşır. Son yıllarda çıkarılan af (infaz indirimi) düzenlemelerinde uyuşturucu ticareti suçları af kapsamı dışında tutulsa da uyuşturucu kullanımı af kapsamına alınmıştır.

 

2- Esrar Kullanmak Suç mu?

Esrar da uyuşturucu madde özelliği taşıdığından kullanmak suç oluşturmaktadır.

 

3- 2 Kez Uyuşturucu ile Yakalanmanın Cezası Nedir?

Aynı suç işleme kararıyla uyuşturucu maddeyi bulundurma, kullanım amacıyla taşıma, kabul etme gibi eylemler birden çok gerçekleşse dahi tek suç kabul edilir ve tek ceza verilir. Ancak kesinti halinde, örneğin dava açıldıktan sonra yeniden kullanma veya bulundurma durumunda yeni bir suç  değerlendirmesi yapmak mümkündür.