Soykırım Suçu (Tck 76)

Soykırım Suçu (Tck 76)

Soykırım Suçu Nedir?

Soykırım suçu tanımlaması Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesinde yapılmıştır. Soykırım suçu, bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, grubu tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlama, grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirleri alma, gruba ait çocukları bir başka gruba zorla nakletme fiillerden birinin işlenmesiyle oluşur.


Soykırım Suçu Unsurları Nelerdir?

Suçun unsurları şunlardır; 
  • Fail: Kişi veya devlet,
  • Mağdur: Milli, etnik, ırki veya dini gruplar,
  • Fiil: Öldürme, ciddi zarar verme, doğumları engelleme, çocukları başka gruplara nakletme,
  • Kast: Özel yok etme kastı.


Soykırım Suçu Maddi Unsurları

Fail: Soykırım suçu kişiler tarafından işlenebileceği gibi, devlet politikası gereği planlı olarak da gerçekleştirilebilir. Önemli olan failin hangi amaçla hareket ettiğidir.

Mağdur: Hedef gruplar olmalıdır. Kanun’da tanımlandığı üzere, gruplar milli, etnik, ırki veya dini olmalıdır. Bu kapsama girmeyen gruplar bu madde kapsamında değildir.

Fiil: Soykırım suçları kanunda tanımlanan şekillerde işlenebilir. Bu doğrultuda, soyu yok etmeye yönelik öldürme, ciddi zarar verme, neslin gelişmesini bertaraf etmek üzere doğum yapmayı engelleme, çocukları kendi gruplarından uzaklaştırmak ve diğer grup aidiyetini sağlamak üzere başka gruplara nakletme şeklinde gerçekleşen fiiller soykırım suçunun önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Suçun oluşabilmesi için, mezkur fiillerin bahse konu mağdur gruplardan biri/birkaçına yönelik olarak (sadece o grubun üyesi olması nedeniyle) işlenmesi gerekmektedir. 


Soykırım Suçu Manevi Unsuru

Soykırım suçunun manevi unsuru, kasttır. Soykırım suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Milli, etnik, ırksal veya dinsel gruplardan birini tamamen veya kısmen yok etmek kastı suçun oluşması için aranan manevi unsuru oluşturmaktadır. Suçtan söz edebilmek için, failin kişiliği, aidiyeti önem taşımamaktadır. Önemli olan hedef kişilerin sırf hedef grubun üyesi olmasıdır. Soykırım suçu, grubu kısmen veya tamamen yok etme özel kastıyla işlenmelidir. Fiili yapmak kast, grubu yok etmek amacı özel kastı oluşturur.


Soykırım Suçunun Özel Görünüş Biçimleri

  • Suç bizzat fail tarafından işlenebileceği gibi, yardım etme suretiyle de gerçekleştirilebilir.
  • Suçun iştirak halinde işlenmesi mümkündür.
  • Suçu işlemeye azmettirmek, kışkırtmak da olanaklıdır.
  • Suça teşebbüs de mümkündür.

 

Uluslararası Ceza Hukukunda Soykırım Suçu

Uluslararası ceza hukukunda soykırım suçu, sözleşmelerle engellenmeye çalışılmıştır. Buna rağmen devletler seviyesinde işlendiği örnekler söz konusudur. Nazi Almanyası’nda, Yahudiler başta olmak üzere, çok sayıda etnik topluluğa, Bosna Hersek'te Boşnaklara, Ruanda’da Tutsiler’e karşı yapılan vahşet düzeyindeki eylemler birer soykırım örneğidir.

Soykırım, Uluslararası Hukuk bağlamında ilk kez BM Genel Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarih ve 96 sayılı kararı ile açıkça suç kabul edilmiştir. BMGnK’nun 96 kararı gereğince hazırlanan ve 9 Aralık 1948 tarih ve 260 sayılı BMGnK kararı ile kabul edilmiş olan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi,  suçun ve cezalandırılmasının hukuksal temelini oluşturmaktadır. Türkiye sözleşmeye 31 Temmuz 1950 tarihinde katılmıştır. 


TCK Madde 76 ve TCK Madde 77

Soykırım suçu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 76 ve insanlığa karşı suç düzenlemesi Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde yerini almıştır. Soykırımın ayrı bir suç kabul edilmesinden önce bu tür eylemler insanlığa karşı suç çerçevesinde değerlendiriliyordu. Uluslararası ve ulusal düzeyde bu iki suç tipi birbirinden ayrılmış ve farklı unsurları içerir şekilde yaptırıma tabi tutulmuştur. İnsanlığa karşı suçlar, maddede belirtilen fiillerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesiyle oluşur.


Soykırım Suçunun Önlenmesi

Soykırım suçunun önlenmesi insanlık adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle uluslararası ceza mahkemesinde yargılama konusu yapılabildiği gibi ulusal düzeyde de ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Soykırım suçu işlemenin cezası Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapistir.