Yağma Suçunun Cezası Kaç Yıl?

 

Yağma Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

TCK m. 148’de yağma suçu, m. 149’da da nitelikli yağma suçu düzenlenmiştir. TCK m. 149’a göre, yağma suçunun ağırlaştırıcı nitelikli halleri;

1. Suçun silahla işlenmesi,

2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle suçun işlenmesi,

3. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,

4. Suçun yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi,

5. Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi,

6. Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi,

7. Suçun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi,

8. Suçun gece vaktinde İşlenmesidir.

TCK m. 150’de. suçun hafifletici nitelikli hallerine yer verilmiştir.

Maddeye göre, suçun hafifletici nitelikli halleri;

1. Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla yağma (gasp) suçunu işlemesi,

2. Suçun konusunu oluşturan malın değerinin az olmasıdır.

 

Nitelikli Yağma Suçunun Unsurları

Nitelikli yağma suçu, yağma suçunun unsurları olan fail, mağdur, hukuki konu, fiil, cebir ve tehdit, manevi unsur ve hukuka  aykırılık unsurlarını da içinde barındırır. Bu doğrultuda;

Herhangi bir kişi fail ve mağdur olabilir.

Suçun hukuki konusu, taşınır mallardır.

Cebirle veya tehditle bir taşınır mal alınmalıdır.

Nitelikli yağma suçu kasten işlenmelidir. 

Yağma suçundaki genel unsurlara ek olarak, nitelikli yağma suçunda, TCK m. 149’da belirtilen nitelikli hallerin de  gerçekleşmesi gerekir.

 

Nitelikli Yağma Suçu Cezası

Nitelikli yağma suçu cezası, TCK m. 149’da düzenlenmiştir. Buna göre, yağma suçunun nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Nitelikli Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Gasp cezası, TCK m. 148’de düzenlenen suçun tipik haliyle işlenmesi durumunda altı yıldan on yıla kadar; TCK m. 149’da düzenlenen nitelikli halde on yıldan onbeş yıla kadar hapistir.

TCK m. 150’ye göre, yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Etkin pişmanlık düzenlemesine TCK m. 168’de yer verilmiştir. Buna göre;

Yağma suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın yarısına; etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, üçte birine kadarı indirilir. Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

 

Nitelikli Yağma Suçundan Beraat

Nitelikli yağma suçu dahil, bir suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphelerin varlığı halinde kamu davası açılabilir. Ancak ceza verilebilmesi için yerleşik Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere, hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde kesin ve somut delil bulunmalıdır. Aksi halde “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi gereğinde delil yetersizliğinden veya suçun sübut bulmaması nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilecektir.

Failin tutuklanmasını gerektiren nedenler yoksa diğer suçlarda olduğu gibi yağma suçundan tutuksuz yargılanmak mümkündür. Kaldı ki asıl olan tutuksuz yargılanmadır.

 

Yağma Suçu Yargıtay Kararları

Ceza Genel Kurulu, 02.06.2022, 2021/338 E., 2022/406 K.

Mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın boynundaki altın zinciri çekip kopardığını, daha sonra da cep telefonunu elinden zorla aldığını ve arabadan inerek kaçtığını beyan etmesi, Turkcell tarafından düzenlenen 07.10.1015 tarihli cevabi yazının ekinde sunulan belgelerden de suça konu telefonun olaydan bir gün sonra sanık tarafından kullanıldığının anlaşılması maddi olayın oluşuna ilişkin kabulün dosya kapsamındaki delillere aykırı olup, mağdura ait telefonun sanıkta bulunma nedeninin akıl, mantık ve genel hayat tecrübeleri ile açıklanamaması karşısında mağdurun kovuşturma aşamasında değişen beyanının sanığı suç ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu ve sanığa atılı yağma suçunun sabit olduğu kabul edilmelidir.

---------------------------------

 

Ceza Genel Kurulu, 02.06.2022, 2021/237 E., 2022/405 K.

Mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın eve girer girmez kendisine bağırmaya başladığını ve yumrukla omzuna vurduğunu, boğazındaki kolyeyi almaya çalıştığını, kendisinin ise vermemesi üzerine aralarında arbede yaşandığını, bu sırada evde bulunan çocukların araya girmesi üzerine fırsatını bularak sokağa kaçtığını beyan etmesine rağmen kovuşturma aşamasında bu beyanından dönerek sanığın kolyeyi almaya çalışıp çalışmadığını bilmediğini, ancak o an için sanığın boynundaki kolyeyi almaya çalıştığını düşündüğü ve kendisini darbettiği için o şekilde beyanda bulunduğunu ifade etmesi, sanığın atılı suçu işlemediğini savunması, tanık ...’ün de, sanığın babası olduğunu beyan ederek tanıklıktan çekinip mahkeme huzurunda beyanda bulunmaması nedeniyle kollukta alınan beyanının hükme esas alınamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda; sanığın suça konu kolyeyi almaya çalıştığına dair mağdurun çelişen beyanı dışında delil bulunmaması nedeniyle sanığın beraatine ilişkin Yerel Mahkeme hükmünün isabetli olduğu kabul edilmelidir.

-------------------------------

 

Ceza Genel Kurulu, 26.04.2022, 2020/9 E., 2022/303 K.

Katılanın aşamalarda, sanığın sol omzunda asılı bulunan siyah renkli kol çantasını çekerek almaya çalıştığını, bu sırada tanık ... ile bağırdıklarını, tanığın elindeki şemsiyeyle sanığa vurduğunu, bunun üzerine sanığın çantayı çekiştirmeyi bırakarak açık olan apartmanın kapısından kaçtığını, sanığın çantayı almaya çalıştığı sırada sağ el parmaklarının yaralandığını ve çantasının yırtıldığını ifade etmesi, tanık ...’nin de, sanığın katılanın omzunda bulunan çantayı almak istediğini, katılanın ise vermek istemediğini, bu çekiştirme sırasında suça konu çantanın kulpunun koptuğunu, karşı koymaları üzerine de sanığın apartmanın giriş kapısından kaçtığını beyan etmesi, katılan hakkında düzenlenen rapordan da katılanın sağ el ikinci parmağında ezilme, ikinci parmağının eklem kapsülünde ise yaralanma bulunduğunun tespit edilmiş olması ve suça konu çantanın kulp kısmının dikiş yerlerinden söküldüğüne dair tutanak tutulması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığa atılı teşebbüs aşamasında kalmış nitelikli yağma suçunun sabit olduğu kabul edilmelidir.