Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu Nedir?

Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde, nitelikli halleri 82. maddesinde, ihmali hareketle işlenme hali 83. maddesinde düzenlenmiştir. 
Kasten öldürme, bir kimsenin hayatının başka bir kimse tarafından kasten ve hukuka aykırı olarak icrai veya ihmali hareketle yok edilmesidir
Öldürme suçu, doğrudan kast veya olası kastla işlenebilir. Bu durumda fail, suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket etmelidir.
 

Kasten Öldürme Suçu Unsurları

  • Korunan Hukuki yarar: Adam öldürme suçunu cezalandırmakla korunan hukuki yarar, insan hayatıdır.
  • Fail: Kadın, erkek, çocuk, yaşlı her kişi öldürme suçunun faili olabilir.
  • Mağdur: Öldürme suçunun mağduru, herkes olabilir. Mağdurun ırkı, cinsiyeti, yaşı önemli değildir. İnsan olmak ve hayatta olmak kaydıyla herkes mağdur olabilir.
  • Konu: Üzerinde öldürme fiili işlenen mağdurun kendisidir. 
  • Hareket: Kasten öldürme suçu her türlü şekilde ve her araç ile işlenebilen bir suçtur. Genellikle maddi ve icrai hareket kullanılmaktadır. Ancak ihmali hareketle de işlenmesi mümkündür.
  • Netice: Suçun neticesi, ölüm ile meydana gelecektir. Ölüm, insan hayatının, kişiliğin sona ermesidir.
  • Nedensellik Bağı: Kasten öldürme suçunda hareket ile netice arasında bağlantı olmalıdır. Ölüm, işlenen fiilin sonucu gerçekleşmelidir.
  • Kast: Suç kasten işlenen bir suçtur. Kast, failin hareketi ve neticeyi bilerek ve isteyerek işlemesidir. Kast, suçun basit halinde ve pek çok nitelikli halde, genel kasttır. Ancak olası kastla da suçun işlenmesi mümkündür.
Hukuka Uygunluk Halinin Olmaması: Failin öldürme suçundan sorumlu tutulması ve cezalandırılması için, meşru müdafaa, kanunun ve yetkili amirin emrini icra, zorunluluk hali gibi hukuka uygunluk nedenleri bulunmamalıdır.


Kasten Öldürme Suçunun Cezası

Kasten öldürme suçunun cezası Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre müebbet hapistir. Nitelikli hallerin varlığı halinde ceza ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Hafifletici nedenlerin varlığı halinde ceza süreli hapis cezasına dönüştürülebilecektir.


Kasten Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten öldürme suçu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda tanımlandığı haliyle kasten adam öldürme suçu, icrai veya ihmali hareketle işlenebilir.
Ağırlıklı olarak öldürme suçunun işlenme şekli, ateş etme, bıçaklama, ezme, yüksekten itme, öldüresiye dövme şeklinde icraidir.
Ancak öldürme suçunun ihmali hareketle de işlenmesi mümkündür.
 

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Kasten öldürmeye teşebbüs edilmesi durumunda, faile verilecek ceza Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesine göre indirime tabi tutulacaktır. Maddeye göre, kasten öldürmeye teşebbüs (önceki yasada geçen adıyla kasten adam öldürmeye teşebbüs) halinde faile verilecek ceza müebbet hapis yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis olacaktır. Nitelikli hallerin varlığı halinde, teşebbüs nedeniyle faile verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapistir. Fail hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanmasının koşulu, failin öldürme kastıyla hareket etmesine rağmen istemi dışında neticeyi elde edememiş olmasıdır. Silahla kasten öldürmeye teşebbüs ile silahsız öldürmeye teşebbüs suçunun cezası arasında fark yoktur.
 

Silahla Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Silahla kasten öldürmeye teşebbüs, öldürme suçunun teşebbüs aşamasında kalması halidir. Silahla kasten öldürme suçunun cezası diğer öldürme şekillerinde olduğu gibi müebbet hapistir. Silahla öldürmeye teşebbüs halinde verilecek ceza da diğer hallerde olduğu gibi, 9 yıldan 15 yıla kadar hapistir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmal suretiyle kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.
 

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

1- Tasarlayarak (Taammüden) Öldürme Suçu ve Cezası


Tasarlayarak (taammüden) öldürme suçuna Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-a maddesinde yer verilmiştir. Tasarlama halinin kabulü için, “failin, bir kimsenin vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiş olması, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini icraya başlaması ve gerçekleştirmeyi planladığı fiili, belirlenmiş kurgu dahilinde icra etmesi gerekmektedir. Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs edilmesi halinde faile verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapistir.


2- Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Öldürme Suçu ve Cezası


Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-b maddesinde nitelikli hal olarak belirtilmiştir. Öldürmek için öldürmek, öldürmeden zevk almak, silahını denemek, kan dökmek için öldürmek, kan gördükçe kan dökmeye devam etmek istemek, canavarca hisle öldürmeye örnek olarak verilmektedir. Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına neden olacak davranışların anlaşılması, ayrıca bu davranışların “ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde” işlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

“Eziyet” suçunda fail, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmek, sağlığını bozmak, aşağılamak, onurunu kırmak amacıyla davranışta bulunmaktayken, “eziyet çektirerek” öldürme suçunda fail eziyete ölüm neticesini elde etmede araç olarak başvurmaktadır.  Ayrıca “eziyet çektirerek” öldürmede failde mağdurun acı ve ızdırap çekmesine yönelik bir amaç da bulunmaktadır. Canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüste mümkündür. Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


3- Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Öldürme Suçu ve Cezası


Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-c maddesinde nitelikli hal olarak gösterilmiştir. Belirtilen nitelikli halin oluşması için failin kasten, yangın çıkarması, su baskınına sebep olması, tahrip etmesi, maddede belirtilen silahları kullanması ve bunların öldürmek kastıyla yapılması gerekir. Kasten öldürme suçu cezası müebbet hapis iken belirtilen nitelikli halde ceza ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


4- Üstsoy Veya Altsoydan Birine Ya Da Eş, Boşandığı Eş Veya Kardeşe Karşı Öldürme Suçu ve Cezası


Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı öldürme suçuna Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d maddesinde yer verilmiştir. Belirtilen nitelikli halden failin sorumlu tutulup cezalandırılması için anne-baba, onların anne-babası gibi yukarı doğru veya çocuk, çocuğun çocuğu gibi aşağı doğru kan hısımlarıyla evli veya boşanmış eşe karşı öldürme eyleminin gerçekleşmesi gerekir. Nitelikli halde kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


5- Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı öldürme Suçu ve Cezası


Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı suç işlemek Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesinde nitelikli hal kabul edilmiştir. Kasten öldürme suçundan farkı, fiilin çocuğa (18 yaşını bitirmeyen kişiye), beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı işlenmesidir. Nitelikli halde kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


6- Kadına Karşı Öldürme Suçu ve Cezası


Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali, 12.05.2022 tarihinde Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesinde yerini almıştır. Kadın cinayetlerinin çok olması karşısında, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla pozitif ayırımcılık yapılarak böylesine bir düzenlemeye gidilmiştir. Ceza müebbet hapis iken ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştür.


7- Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürülmesi Suçu ve Cezası


Kamu görevlisinin kasten öldürülmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-g maddesinde nitelikli hal olarak belirtilmiştir. Burada önemli olan husus, kamu görevlisinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürülmesidir. Kamu görevlisinin kasten öldürülmesi suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.


8- Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu ve Cezası


Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-h maddesinde nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu nitelikli halde öldürme fiili daha çok araç olarak işlenmektedir. Amaç bir başka suçu işlemek, işlenmiş bir suçun delillerini ortadan kaldırmak, başka işlenmek istenen bir suçu kolaylaştırmak veya yakalanma riskini ortadan kaldırmaktır. Nitelikli bir hal olarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


9- Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu ve Cezası


Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-i maddesinde nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Burada amaç öldürmek değilken, başka bir suçu işleyememenin yarattığı infial faili öldürme suçunu işlemeye yönlendirmektedir. Nitelikli bir hal olarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


10- Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu ve Cezası


Kan gütme saikiyle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-j maddesinde nitelikli hal olarak yerini almıştır. Halk arasında “kan davası” olarak bilinen kan gütme saikinde, bir aile veya gruba dâhil olan kimsenin öldürülmesinin akabinde bu kişinin intikamını almak amacıyla bir görev bilinci ile öldürme eylemi gerçekleşmektedir. Bu kişiler ilk öldürme eylemini gerçekleştiren kişinin ailesinden birisinin bunun bedelini kanı ile ödemesi gerektiği inancı ile hareket etmekte ve bu şekilde toplum nazarında aile onurlarını koruyabileceklerini düşünmektedirler. Bu suç tipinde her öldürme başka bir öldürmeyi tetiklemektedir. Cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


11- Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu ve Cezası


Namus cinayeti olarak da halk arasında adlandırılan töre saikiyle kasten öldürme suçuna Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-k maddesinde nitelikli hal olarak yer verilmiştir. Halk arasında “namus cinayeti-töre cinayeti” olarak adlandırılan suçun özelliği, yerleşmiş örf ve adetlere, töreye aykırı davranmanın özellikle ataerkil aile yapısının baskın etkisiyle cezalandırılması amaçtır. Karar aile meclisi tarafından alınabileceği gibi, aile ve çevrenin baskısı altında kalınarak işlenmesi de mümkündür. Töre saiki nitelikli bir hal olarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.


12- Kasten Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik Nedeniyle Ceza İndirimi


Kasten öldürme suçunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması mümkündür. Haksız tahrik Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre failin haksız tahrik altında kalarak öldürme suçunu işlemesi halinde faile verilecek ceza müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapistir. Tahrikin derecesine, ağırlığına göre hakim ceza tayin edecektir.


Kasten Öldürme Suçu ve Meşru Savunma (Meşru Müdafaa)


Kasten öldürme suçunda meşru savunma (meşru müdafaa) hükümlerinin uygulanması koşulları her olayda ayrı değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Meşru müdafaa, Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Yasal savunma, bir kimsenin kendisine veya başkasına yöneltilen ağır ve haksız bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterdiği zorunlu tepkidir. Savunma, saldırı ile orantılı olmalıdır. Meşru müdafaada bulunan kişinin fiili hukuka uygun hale gelmektedir. Bu nedenledir ki artık eylemi nedeniyle cezalandırılması da söz konusu değildir. Saldırıya uğrayan kişi, ancak bu saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde bir davranış gerçekleştirdiği takdirde, meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanacaktır. Ölçünün aşılması durumunda meşru müdafaa sınırları aşılmış olur ki bu durumda cezasızlık hali ortadan kalkar. Meşru müdafaada sınırın aşılması durumunda, Kanun’un 27. maddesinde göre, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.


Kasten Adam Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme


Kasten öldürme suçunda görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Zira kasten öldürmenin cezası müebbet hapistir. Müebbet hapis cezası öngörülen suçlara bakma görevi de ağır ceza mahkemesine aittir. Aynı şekilde kasten öldürmeye teşebbüs suçunda da görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.


Kasten Öldürme Suçunda Zamanaşımı

Kasten öldürme suçunda zamanaşımı süresinin ne olacağı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçunun cezası müebbet hapis olduğundan, maddeye göre dava zamanaşımı süresi 25 yıldır.


Kasten Öldürme Suçu Yargıtay Kararları

Ceza Genel Kurulu, 04.07.2022, 2021/340 E., 2022/519 K.

Sanık ...’nın nikâhsız eşi olan tanık ... ...’ın cezaevinden 2013 yılı Aralık ayında firar ettiği, dışarıda saklandığı süreçte maktul ...’nin ... ...’ın ... yerini işletmeye devam ettiği, ...’ın ... yerini de kapatacağını söylemesi üzerine 2014 yılı yaz aylarında yakalandığı, suça konu ...’nin öldürülmesi olayının ise 2015 yılı Şubat ayında gerçekleştiği, sanık ...’nın savunmalarında çiftlik evinin anahtarını defalarca ...’den istemesine rağmen ...’nin anahtarı kendisine vermediği, "Suç tarihinde de birlikte gideriz alacağını alır gidersin" dediği, ...’nın bu savunmasının cezaevindeki ... ile ...arasındaki 07.02.2015 tarihli telefon görüşündeki kayıtlarda doğrulandığı, keza olaydan 9 gün önceki bu görüş sırasında cezaevindeki ...’nın ...’ye anahtarı ...’ya vermesini söylemesine rağmen ...’nin anahtarı suç tarihine kadar ...’ya vermediği, sanık ... ... ile maktul ... arasında olay gününe dair dosyada mevcut telefon görüşme kayıtlarına göre; hemen tüm aramaların maktul ... tarafından sanık ...'nın aranması suretiyle gerçekleştiği, maktul ile sanık ...'nın buluşarak çiftlik evine gittikleri, buluşma öncesinde sanık ...'nın çantasından çıkardığı silahı sanık ...'e vererek mermi sürmesini istediği ve ...'in silahı doldurduğu, ...'nın ...ile buluştuğu sırada çantasında dolu bir silah bulunduğu, buluşma anında sanık ...'in maktulün aracını gördüğünü beyan ettiği, birlikte gittikleri çiftlik evinde sanıkla maktul arasında geçen konuşmaların sanığın savunmalarından hareketle; öncelikle çiftlik evindeki uyuşturucu kavanozuna dair başladığı, sonra sanık ...'nın cezaevindeki nikâhsız eşi ... ... hakkında maktulün konuşmaya başladığı, maktul ...’nin sanığın eşi ... hakkında konuştuğu, maktulün ...'ya ...'ın cezaevinden çıkmasını ya da eski hayatlarına dönmelerini beklememesi gerektiğini ve kendisine ilgi duyduğunu söylediğini beyan ettiği, bu savunmaların sanık ile maktulün birbirleri ile olan ilişki geçmişine uygun bir anlatım olabileceği; ancak sanık ...'nın savunmasında maktulün bir süre sonra küloduna kadar çıkarmaya çalışıp kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını bunun üzerine ilk atışı maktulün sırtından yaptığını sonra maktulün kanepeye gittiğini beyan etmesine rağmen, olay yerinde çekilen fotoğraflarda maktulün odadaki kanepede sağ kolunun üzerine doğru yatmış şekilde görüntülendiği ve adli muayene raporuna göre sırtındaki tek mermi deliğinin çıkış deliği olduğunun belirtildiği, bu yöndeki savunmasının ise dosya kapsamındaki delillerle uyuşmadığı anlaşılmakla,Sanığın nikâhsız eşi ... ...’ı maktul ...’nin ihbar ettiği kesin olmamakla birlikte, ... ...’ın cezaevine tekrar girmesinden suç tarihine kadar 6 ayı aşkın bir süre geçtiği, öte yandan maktul ...’nin bu süreç içinde hem sanığa hem annesine hem de eşine yardım ettiği, bu nedenle bu kadar uzun bir süre içinde ...’nın ...’yi bu ihbar nedeniyle öldürme planını neden ve ne zaman kurduğu belli olmamakla birlikte, bu plan doğrultusunda soğukkanlı bir şekilde ısrar ve sebatla bekleyip beklemediğinin de cevapsız kaldığı, dolayısıyla Yerel Mahkemece cezaevindeki ... ...’ın firarda iken yakalanmasının sebebi olduğunu düşündüğü maktul ...’nin ... tarafından bu nedenle tasarlanarak öldürüldüğü yönünde dayanılan gerekçenin dosya kapsamındaki delillerle tam olarak örtüşmediği,Öte yandan, sanık ...'nın ...ile buluşmaya ve çiftlik evine giderken çantasında dolu bir silahla gitmesinin, tasarlama olgusuna dair tek başına yeterli bir delil olmadığı, keza sanık ...'nın silahı ...'ye satmak veya vermek için yanına aldığını savunmuş ise de; hayatın olağan akışına aykırı bu savunmaya itibar edilemeyeceği gibi, sanık ile maktul arasındaki husumetin nedeni tespit edilememiş, öldürme eylemi ani mi yoksa önceden alınan kararla icra edildiği, alınan karar ile fiil arasında sanığın eylemden vazgeçmeye yönelik bir ısrar süresini geçirip geçirmediği de belirsiz olmakla, sanığın eyleminin tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğuna dair dosyada yeterli delil bulunmadığı...
---------------------------------------

Ceza Genel Kurulu, 27.10.2021, 2020/216 E., 2021/510 K.

Sanığın aynı gece maktulle birlikte otelde nöbetçi olduğu, inceleme dışı sanıkla uzaktan akraba olmaları ve birlikte kredi borçlarının bulunması, otelin kamera kayıtlarının incelenmesinden önce Kollukta " saat 07.45 sıralarında otelin yan tarafında bulunan ... Otel tarafındaki aydınlatma lambalarının söndürüldüğünü, diğer lambaların söndürülmediğini oturduğu yerden gördüğünü, saat 07.50 sıralarında maktulü aradığını, telefonu açmayınca nöbeti devralan tanıklara durumu anlatıp otelden ayrıldığını," kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra savcılıkta ve aşamalarda " saat 07.30 'da güvenlik kulübesinden çıktığını, biraz otelin önünde dolaştığını tekrar kulübeye girdiğini, bu sırada sahildeki ışıkların söndürülmediğini gördüğünü, saat 07.40'da resepsiyona geçtiğini, maktulü 5-6 defa aradığını, maktulden cevap alamayınca sönmeyen ışıkların sigortasını kapatmak üzere deniz barın olduğu yere gittiğini, gittiği yerin maktulün ölü bulunduğu restorana 50 metre mesafede uzaklıkta olduğunu ve maktulü bulduğu restoranda hiçbir yere dokunmadığını," beyan ettiği, Jandarma Genel Komutanlığının sanığın yüz svabı, gömleğinde ve montunda atış artıkları bulunduğu yönündeki raporundan sonra ise "restoranda bulunan panoyu ellediğini," beyan ettiği, atış artıklarını izah edemediği hususları hep birlikte değerlendirildiğinde; maktül ...'ın av tüfeği ile ateş edilmek suretiyle inceleme dışı sanık ... tarafından öldürüldüğü olayda, sanık ...'nün eyleme müşterek fail olarak katıldığının kabulü için birlikte suç işlemek için karar almak suretiyle fiilin hakimiyet alanı içinde bulunarak aralarındaki iş bölümü doğrultusunda suçu işlemeleri kesin delillerle ispat edilmesi gerekliliği karşısında; sanığın suça fail olarak iştirak ettiğinin kabulü mümkün değil ise de; maktulün öldürülmesinde menfaati bulunan, olay gecesi maktule ile birlikte otelde nöbetçi olarak kalan ve aynı iş yerinde gece bekçisi olarak görev yapan bu sanığın haberi olmaksızın maktulün öldürülmesinin genel hayat tecrübelerine göre mümkün olmaması, ellerinde ve üzerindeki atış artıklarının bulunma nedenini makul şekilde izah edemeyen ve suç aletini gizleyen sanığın, şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda fail olarak suça iştirak ettiği ortaya konulamadığından suçun işlenmesini kolaylaştırdığının kabulü ile TCK'nın 39/2-c maddesi uyarınca yardım eden olarak sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmelidir