Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Yasa Dışı Bahis Nedir?

Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğüne göre, bahis; görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşmadır.  Bunun kanunun verdiği yetki dışında yapılması halinde ise yasa dışı bahis söz konusu olacaktır ki yasa dışı bahis oynama da suç oluşturmaktadır.

 

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

Yasa dışı bahis oynatma suçu 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Maddede yasa dışı bahis oynatma cezasına da yer verilmiştir. Bahis oynatma cezası suçun değişik hallerine göre farklılık göstermektedir. Kanunun 5. maddesine göre;

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Yasa dışı bahis oynamanın cezası, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin d bendinde yer aldığı üzere, beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasıdır.

Görüldüğü üzere, yasa dışı bahis oynatmanın cezası hapis ve adli para cezası ve mahkemelerce verilmekte iken, yasa dışı bahis oynama cezası yalnızca idari para cezası şeklindedir ve mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.

 

Yasa Dışı Bahis Oynamasına Yer ve İmkan Sağlama Suçu

7258 sayılı kanunun 5. maddesinin a bendinde, yasa dışı bahis oynatma suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre;

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

 İnternet Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu

Suçun işlenme yöntemlerinden biri de yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

7258 sayılı kanunun 5. maddesinin b bendine göre;

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 

Yasa Dışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

Yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık edenler de yasa dışı bahis cezası ile karşılaşmaktadır.

7258 sayılı kanunun 5. maddesinin c bendine göre;

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Yasa Dışı Bahis Oynatma ve Kumar Oynatma Suçunun Birlikte İşlenmesi

Yasa dışı bahis oynatma suçu 7258 sayılı kanunda, kumar oynatma suçu ise TCK’da düzenlenmiştir. Suç tanımları, dayanakları ve yaptırımları farklı olduğundan her iki suçun birlikte işlenmesi durumunda ayrı uygulama yapılmalıdır. Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

TCK’nın 228. maddesine göre;

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Dolayısıyla, yasadışı bahis oynatma cezası ile yasadışı kumar oynama cezası ayrı ayrı uygulanabilecektir.

 

Bahis Siteleri Reklamı Yapma Suçu ve Cezası

Suçun işlenme yöntemlerinden biri de yasa dışı bahis sitelerine reklam vermekle gerçekleşmektedir.

7258 sayılı kanunun 5. maddesinin ç bendine göre;

 

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu Kapsamında Hangi Tedbirler Alınır?

Yasa dışı bahis cezası dışında, tedbirlere ilişkin hükümlere 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin altıncı fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre;

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

 

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi Var mıdır?

Yasa dışı bahis oynamanın doğrudan memuriyete etkisi yoktur.

 

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Affı

Yasa dışı bahis affı ile ilgili özel bir düzenleme yoktur. Genel olarak çıkarılan af kanunları kapsamında değerlendirilebilmektedir.

 

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasa dışı bahis oynama cezası idari para cezası olduğundan verilen idari para ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. Ancak cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında icra işlemleri başlatmak mümkündür.

Yasa dışı bahis oynatma ile ilgili verilecek gün adli para cezasının ise ödenmediği takdirde hapse çevrilmesi mümkündür.

 

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Nereden Öğrenilir?

Yasa dışı bahis oynamanın cezası, e-devlet üzerinden veya yapılacak tebligatla öğrenilebilir.

 

 Yasa Dışı Bahis Sitesi Açmak Suç Mu?

Yasa dışı bahis sitesi açmak suçtur ve 7258 sayılı yasa kapsamında teşvik eylemi olarak değerlendirilmelidir.

 

SIK SORULAN SORULAR

1- Kaçak Bahis Sitelerinde Oynayanlar Ceza Alır mı?

Kaçak bahis sitelerinde oynayanlar, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin d bendinde yer aldığı üzere, beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası alır.

 

2- Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Sicile İşler mi?

Bahis oynama cezası idari bir ceza olduğundan adli sicil kaydına işlemez.

 

3- Yasa Dışı Bahis Oynayıp Ceza Alan Var mı?

Yasa dışı bahis oynatanlar ceza aldığı gibi oynayanlar da almaktadır.