Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Uzlaştırmaya Tabi Suç Ne Demek?

Mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla uzlaştırma kurumu getirilmiştir. Bununla mağdur ve fail, özgür iradeleriyle, uzlaştırmacı ve tarafsız bir üçüncü kişinin yardımından yararlanmakta, suçtan ortaya çıkan sorunları çözme yoluna gitmektedir.

Uzlaşma kapsamındaki suçlar, ceza miktarı ve suç adı altında açıkça belirtilmiştir.

 

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

CMK m. 253 düzenlemesine göre;

a. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar;

b. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),

2. Taksirle yaralama (madde 89),

3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),

4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),

5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),

6. Hırsızlık (madde 141),

7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),

8. Dolandırıcılık (madde 157),

9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),

10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),

11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),

suçları uzlaştırmaya tabi suçlar;

c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar;

Uzlaştırmaya tabi suçlardır.

 

Uzlaşma Şartları Nelerdir?

Genel koşullar ayrıntılı olarak CMK 253 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Genel hatlarıyla;

1. Suç, uzlaşmaya tabi suç olmalıdır.

2. Mağdur ve fail, özgür iradeleriyle uzlaşmaya gönüllü olmalıdır.

3. Mağdurun istemi halinde, fail, neden olduğu zararı gidermelidir.

 

Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar Nelerdir?

CMK m. 253’te açıkça uzlaşmaya tabi suçlar düzenlenmiştir.

Ayrıca belirtilmemekle birlikte, uzlaşmaya tabi olduğu yazılı suçlar dışında kalanlar, uzlaştırmaya tabi olmayan suçlar olarak kabul edilmektedir.

 

Hırsızlık Uzlaşmaya Tabi mi?

CMK 253. madde 6 nolu bendinde belirtildiği üzere, TCK m. 141 kapsamındaki hırsızlık suçu uzlaştırmaya tabi suçlardandır.

 

Tehdit Uzlaşmaya Tabi mi?

CMK 253. madde 3 nolu bendinde belirtildiği üzere, TCK m. madde 106, birinci fıkra kapsamındaki tehdit suçu uzlaştırmaya tabi suçtur.