Resmi Evrakta Sahtecilik Emsal Kararı

Resmi Evrakta Sahtecilik

Ceza Genel Kurulu         

2020/227 E., 2021/591 K.

25.11.2021

Sanık hakkında kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği suçundan kamu davası açılması, ihtarname aslı ve "aslı gibidir" yapılarak dava dilekçesi ekinde sunulan ihtarname örneğinin incelenmek üzere dosya arasına alınmaması, suça konu ihtarnamenin aldatma yeteneğini haiz olup olmadığına yönelik Yerel Mahkemece herhangi bir inceleme yapılmaması, belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin hâkime ait olması, ıslak imzalı olan "aslı gibidir" şerhli belge üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına rağmen ihtarname aslı üzerinden inceleme yaptırılmayıp fotokopi belge üzerinden alınan raporlar ile yetinilmesi hususları bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde; adli emanette kayıtlı bulunduğu anlaşılan suça konu ihtarname aslı ve "aslı gibidir" şerhli örneğinin, duruşmada incelenerek özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve denetime olanak verecek şekilde dosya içerisine konulmasından sonra iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığının karar yerinde tartışılması ve ihtarname aslı üzerindeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda sanığın eyleminin kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği suçunu mu yoksa 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 56/3. maddesinde tanımlanan suçu mu oluşturduğunun tespiti bakımından sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu kabul edilmelidir.