Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Emsal Karar

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik

Ceza Genel Kurulu         

2020/242 E., 2022/233 K.

31.03.2022

Ceza yargılamasının amacının, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğundan hareketle, aşamalardaki ifadelerinde sanık ... ile katılan ...'ın birbirleriyle ve katılan ...'ın kendi içindeki çelişkilerin giderilmesi, katılan ...'dan zararının giderilip giderilmediğinin sorularak ortağı ve müdürü olduğunu beyan ettiği ve çeklerin arkasına kaşesini bastığı Teknorota Bilgisayar İnşaat Turizm Elektrik San. Tic. Ltd. Şti'ye ait belgelerini ibraz etmesinin istenilmesi, ayrıca dosyada ticaret sicili bilgileri mevcut olan Teknorota İnşaat Elektrik Bilgisayar Kırtasiye Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi ...'nun tanık sıfatıyla beyanının alınıp çeklerin arkasında kaşesi bulunan Teknorota Bilgisayar İnşaat şirketi ile yetkili olduğu şirketin aynı şirket olup olmadığının, unvan değişikliği yapılıp yapılmadığının, katılan ...'ı tanıyıp tanımadığının sorulması, ... ad ve hesabına keşide edilen çeke ilişkin 11.11.2013 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanarak çekteki yazı ve imzaların katılan ... eli ürünü olup olmadığına yönelik bilirkişi incelemesi yaptırılması, ... Elektronik Güvenlik Sistemleri şirketi yetkilisi katılan ...'ın çağrılarak suça konu çekleri katılan ...'ın hangi amaçla verdiğinin açıklattırılması, ... 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/392 esas sayılı dosyasının onaylı bir suretinin getirtilerek katılan ...'ın söz konusu dosyadaki ifadeleri ile inceleme konusu dosyadaki ifadeleri arasında ve aynı şekilde tanık ...'in de söz konusu dosyadaki ifadeleri ile inceleme konusu dosyadaki ifadesi arasındaki çelişkilerin giderilmesi, sanık ...'ın katılan ... ve tanık ... ile birlikte hareket edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla suç tarihi öncesini kapsayacak şekilde arama ve aranmaya ilişkin iletişiminin tespit edilmesi, nihayetinde sanık ...'ın, sanık ... ile birlikte hareket edip katılan ...'a yönelik nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarını mı yoksa katılan ... ve tanık ... ile birlikte hareket edip ... Elektronik Güvenlik Sistemleri şirketine yönelik nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve resmî belgede sahtecilik suçlarını mı işlediklerinin belirlenmeye çalışılması, ulaşılacak sonuca göre, katılan ... hakkında inceleme konusu dosyada resmî belgede sahtecilik suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması nedeniyle CMK'nın 172/2. maddesi de dikkate alınıp, katılan ... ve tanık ... hakkında suç duyurusunda bulunulması ve iddianame ile dava açılması hâlinde gerekli görülürse davaların birleştirilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, sanık ... hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından, sanık ... hakkında ise nitelikli dolandırıcılık suçundan eksik araştırmayla hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.