Müebbet ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Hapis Cezasının Türleri Nelerdir?

Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, TCK m. 45’te, hapis ve adlî para cezaları olarak tanımlanmıştır.

Hapis cezaları TCK m. 46’da açıklandığı üzere;
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

- Müebbet hapis cezası.

- Süreli hapis cezası şeklinde uygulanmaktadır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir?

TCK m. 47’de açıklandığı üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden hapis cezasıdır. Özelliği sıkı güvenlik rejimine tabi olmasıdır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hangi Suçlara Verilir?

Cezalar, toplum düzenini bozma derecesine göre belirlenir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da, toplum düzenini en çok bozduğu varsayılan suçlara uygulanır. Örneğin, soykırım, nitelikli kasten öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenme, Anayasal düzeni zorla bozma, nitelikli hal olarak siyasal ve askeri casusluk suçlarında faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecektir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Şartları Nelerdir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının şartlarını, diğer suçlarda olduğu gibi, bu cezayı gerektiren suçların işlenmesinde aramak gerekir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen suçların maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmesi durumunda, faile belirtilen ceza verilebilecektir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Kaç Yıl?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası her ne kadar hükümlünün hayatı boyunca devam edeceği şeklinde TCK’da açıklanmışsa da, infaz rejimi açısından farklılık göstermektedir. Hükümlüleri iyi yönde eğilime teşvik etme ve kurallara uyanları bir tür ödüllendirme amacıyla her suçta olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında da iyi halli olanlara koşullu salıverme olanağı tanınmıştır.

CİK m. 107’de açıklandığı üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İnfazı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı esasları, CİK m. 25’te açıklanmıştır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar:

- Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.

- Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

- Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

- Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.

- Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.

- Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

- Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

- Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

- Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır

Müebbet Hapis Cezası Nedir?

TCK m. 46’da hapis cezaları arasında sayılan müebbet hapis cezasının, m. 48’de hükümlünün hayatı boyunca devam edeceği belirtilmiştir.

Müebbet Hapis Cezası Gerektiren Suçlar Nelerdir?

Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi doğrultusunda kanunlarda açıkça sayılmıştır. Örneğin, kasten öldürme, düşmanla işbirliği yapma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri komutanlıkların gasbı, savaşta düşmanla anlaşarak yalan haber yayma, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla gizli belgeleri açıklama suçlarında faile müebbet hapis cezası verilebilecektir.

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıldır?

Müebbet hapis cezası, her ne kadar hükümlünün hayatı boyunca devam edeceği şeklinde TCK’da açıklanmışsa da, infaz rejimi açısından farklılık göstermektedir. Hükümlüleri iyi yönde eğilime teşvik etme ve kurallara uyanları bir tür ödüllendirme amacıyla her suçta olduğu gibi müebbet hapis cezalarında da iyi halli olanlara koşullu salıverme olanağı tanınmıştır.

CİK m. 107’de açıklandığı üzere, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli

CİK m. 107’de açıklandığı üzere, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.

Cezalar kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında olmak üzere iki tür cezaevinde çektirilir.

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliği m. 6’ya göre, müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar kapalı cezaevinden açık kurumlara ayrılabileceklerdir.

Müebbet Hapis ve Ağırlaştırılmış Müebbet Farkı Nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası farkı, daha çok infaz süresi ile şeklinde kendini göstermektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapiste koşullu salıverme süresi otuz yıl iken müebbet hapis cezalarında bu süre yirmidört yıldır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapiste Yönetmeliğin 8. maddesine göre, açık cezaevine ayrılmak mümkün değilken, müebbet hapis cezalarında koşullu salıvermeye beş yılı kalan hükümlüler açık cezaevine ayrılabilmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı da ağır koşullar taşır. Bu kapsamda, hükümlü cezasının bir  kısmını tek kişilik odada çeker.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

1- 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis nedir?

Bir sanığın 141 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını gerektiren suç işlemesi demektir.

CİK m. 107’ye göre, infaz bakımından, iki ile çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almak arasında fark yoktur. Kanuna göre, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı yılın cezaevinde çekilmesinden sonra koşullu salıvermeden yararlanmak mümkündür.

 

2- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet nedir?

Bir sanığın 79 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını gerektiren suç işlemesi demektir.

CİK m. 107’ye göre, infaz bakımından, iki ile çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almak arasında fark yoktur. Kanuna göre, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı yılın cezaevinde çekilmesinden sonra koşullu salıvermeden yararlanmak mümkündür.

 

3- Ağırlaştırılmış Müebbete Af Var mı?

Her suçun ve cezanın için af kapsamına alınması mümkündür. Ancak yürürlükteki mevzuatımıza göre halihazırda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla ilgili özel olarak düzenlenmiş, geçerli bir af uygulaması yoktur.

 

4. Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl?

Ağırlaştırılmış  müebbet kaç yıldır sorusunun cevabı kanunlarda açıklanmıştır. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlünün hayatı boyunca devam eden hapis cezasıdır.

Ancak iyi halli olan hükümlüler otuz yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.