Hangi Durumlarda Davanın Düşmesi Kararı Verilir?

Davanın Düşmesi Kararı Nedir?

Davanın düşmesi kararı verilecek haller kanunda gösterilmiştir. Davanın düşmesi, şartların varlığı halinde beraat veya ceza gibi diğer kararları verilememesi, diğer bir ifadeyle davanın esastan karara bağlanamaması, kovuşturmaya son verilmesidir.

 

 Davanın Düşmesi Sebepleri Nelerdir?

Davanın düşmesi değişik nedenlere dayanabilir. TCK’da gösterilen davanın düşmesi sebepleri; 

  • sanığın ölümü (m. 64)
  • af (m. 65)
  • dava zamanaşımı (m. 66)
  • şikayetten vazgeçme (m. 73/4)180 ve ön ödemedir (m. 75).

 

Beraat ve Düşme Arasındaki Fark Nedir?

Beraat ve düşme arasındaki fark, ana hatlarıyla birinin esasa diğerinin usule ilişkin olmasında kendini gösterir. Beraat kararı;

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,

b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,

c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,

d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,

e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir.

Davanın düşmesi kararı ise;

TCK’da yer verilen düşme sebepleri, sanığın, af, dava zamanaşımı, şikayetten vazgeçme ve ön ödeme gibi davanın esasına girilmeden verilen bir karardır. Usul hükümleri kapsamında değerlendirilir. Düşme kararında suçun işlenip işlenmediği araştırılmaz. Koşulları varsa esasa girilmeden düşme kararı verilir.

 

Davanın Düşmesinin Sonuçları Nelerdir?

Davanın düşmesinin sonuçları, usul açısından büyük önem taşımaktadır. Zira dava şartı ortadan kalkmakta, yargılama sürdürülememektedir. Bu haliyle mahkumiyet veya beraat kararı verilemeden dava sonlandırılmaktadır.

 

Kamu Davasının Düşmesi Kararı

Kamu davasının düşmesi, kamu davasına devam edilemeden sonlandırılmasıdır. Davanın düşmesi kararı CMK m. 223’e göre hükümdür. Mahkumiyet veya beraat incelemesi yapılma koşulları kalkmakta, davanın esasına girilmeden düşme kararı verilmektedir.

 

Davanın Düşmesi Kararına İtiraz

Düşme kararı bir hüküm niteliğinde olduğundan, davanın düşmesi kararına itiraz edilemez. Ancak, istinaf, temyiz ve kanun yararına bozma yollarına başvurulabilir.

 

- Davanın düşmesi kararına karşı istinaf yolu: Davanın düşmesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür. Bölge Adliye Mahkemesi düşme kararının yerinde olup olmadığını, koşullarının bulunup bulunmadığını inceler.

 

- Davanın düşmesi kararına karşı temyiz yolu: Düşme kararının Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilmesi halinde davanın düşmesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurmak mümkündür.

 

Düşme Kararı İstinaf Edilir mi?

Davanın düşmesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür.

 

Davanın Düşmesi Kararı Yargıtay Kararları

Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 27.09.2022, 2022/409 E., 2022/586 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun süreklilik gösteren birçok kararında açıkça vurgulandığı üzere, yargılama yapılmasına engel olup davayı düşüren hâllerden biri olan zamanaşımının yargılama sırasında gerçekleşmesi hâlinde, mahkeme ya da Yargıtay, resen zamanaşımı kuralını uygulayarak kamu davasının düşmesine karar verecektir.

------------------------------

Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme kararı:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 22.09.2022, 2019/660 E., 2022/580 K.

Dosyanın inceleme için Yargıtayda bulunduğu sırada sanık hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğinin anlaşılması karşısında; takibi şikâyete bağlı hakaret suçu yönünden katılanın şikâyetten vazgeçmesine bağlı olarak kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekeceğinden, TCK’nın 73. maddesi uyarınca sanıktan şikâyetten vazgeçmeye karşı diyecekleri sorularak hukuki durumunun takdirinde zorunluluk bulunması...

---------------------------------

Ölüm Nedeniyle Düşme Kararı:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 23.06.2022, 2017/352 E., 2022/482 K.

sanık ... hakkında kurulan direnme kararına konu mahkûmiyet hükmünün, direnme kararından sonra 30.01.2021 tarihinde öldüğü anlaşılan sanık ... yönünden, sanığın ölümüne ilişkin gerekli araştırmanın mahallinde yapılarak, sonucuna göre TCK’nın 64 ve 5271 sayılı CMK'nın 223. maddeleri uyarınca gereken hükmün verilmesinin temini için diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına,