Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu, kişinin rızası olmadan başka bir kişiye kasıtlı olarak cinsel olarak dokunması veya bir kişiyi iradesi dışında cinsel bir eylemde bulunmaya zorlaması veya fiziksel olarak zorlaması eyleminin cezai yaptırıma bağlanmış halidir.

TCK 102. madde cinsel saldırı suçunu düzenlemiştir. Buna göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etme, suç olarak tanımlanmış, filin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Korunan hukuki değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır.

Cinsel saldırı suçunun faili ve mağduru herkes olabilir. Fail ve mağdur aynı veya farklı cinsiyetten olabilir.

 

Cinsel Saldırı Suçunun Şartları Nelerdir?

Cinsel saldırı suçunun tipik hali TCK m. 102 /1’de düzenlenmişken, nitelikli cinsel saldırı suçu şartlarına TCK m. 102/2’de, ağırlaştırıcı hallere de devam eden fıkra ve bendlerde yer verilmiştir.

Maddeye göre;

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlleri ise cezayı ağırlaştırıcı haller olarak tanımlanmıştır.

 

Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları

Cinsel saldırı suçunun maddi ve manevi unsurları ile hukuka aykırılık unsuru şeklinde ele alınabilir.

- Cinsel saldırı suçunun maddi unsuru: Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlaldir. Kişinin rızası dışında başkası tarafından vücut bütünlüğüne yapılan fiziki temaslı, cinsel amaçlı veya cinsel istekleri tatmine yönelik olarak yapılan hareketlerdir.

- Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi, cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin maddi unsurudur.

- Cinsel saldırı suçunun manevi unsuru: Cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Madde gerekçesine göre, suçun temel şeklinde özel kastın aranması, nitelikli şeklinde ise genel kastla yetinilmesi gerekecektir.

- Cinsel saldırı suçunun hukuka aykırılık unsuru: Hukuken geçerli bir rızanın varlığı halinde ortada bir saldırı bulunmayacağından eylem hukuka uygun olacak, suç teşkil etmeyecektir. Rıza bulunması halinde suç oluşmayacağından, uygulamada en çok üzerinde durulan konulardan biri rızanın var olup olmadığıdır.

 

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit cinsel saldırı suçu, TCK m. 102 /1’de düzenlenmiştir. Suç cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl olarak tanımlanmıştır.

Suçun oluşması için bu fıkra kapsamına giren davranışların cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik olması gerekir.

Suç mağdurun şikayetine bağlıdır. Maddeye göre, bu suçu işleyenin cezası, beş yıldan on yıla kadar hapistir.

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde ise ceza iki yıldan beş yıla kadar hapistir.

 

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

- Cinsel saldırı suçunun nitelikli hallerine, TCK m. 102/2’de yer verilmiştir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halleri cinsel saldırı suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Vajinal, anal veya oral yoldan vücuda organ veya sair bir cismin sokulması gerekli ve yeterlidir.

Organ veya cismin muhakkak mağdura sokulmasına da gerek yoktur; mağdurun faile organ veya cisim sokmaya zorlanması durumunda da dolaylı faillik yoluyla TCK m. 102/2 oluşabilir.

Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Bu koşul eleştiri konusu olmaktadır.

Belirtilen suçun cezası, on iki yıldan az olmamak üzere hapistir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

1- Basit Cinsel Saldırı Suçunun Cezası: Basit cinsel saldırı suçunun cezası, TCK m. 102/1’e göre, beş yıldan on yıla kadar hapistir.

2- Sarkıntılık Düzeyinde Basit Cinsel Saldırı Suçu Cezası: Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile verilecek ceza iki yıldan beş yıla kadar hapistir.

3- Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Cezası: Nitelikli cinsel saldırının cezası, on iki yıldan az olmamak üzere hapistir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Özel Görünüş Biçimleri

1- Suça Teşebbüs: Doktrinde, cinsel saldırı suçuna teşebbüs tartışmalı konulardandır.

Suçun temel şekline teşebbüs, failin kastının suçun temel şekline yönelik olduğunun tespit edilebilmesi halinde mümkündür. Ancak failin kastının suçun temel şekline yönelik olduğunun ispatı yapılamıyorsa, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırıya teşebbüsten söz edilebilir.

Ağırlıklı görüş, nitelikli cinsel saldırı halinin teşebbüse elverişli olduğu, teşebbüse ilişkin genel kuralların bu suçta da uygulama alanı bulacağı şeklindedir.

2- Suça İştirak: Cinsel saldırı suçu iştirak halinde işlenebilir. Suçun, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ağırlaştırıcı sebep olarak gösterildiğinden, buna ilişkin hüküm uygulanacaktır. Suçu birlikte işleme dışında kalan azmettirme, yardım etme halinde ise iştirake ilişkin genel hükümler uygulanacaktır.

3- İçtima Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet Süresi: Cinsel saldırı suçunun şikayete bağlı olan hallerinde özel bir şikayet süresi öngörülmediğinden genel şikayet süresi dikkate alınacaktır. TCK m. 73’e göre, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında şikayet süresi altı aydır.

 

Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Cinsel saldırı suçunun genel olarak, dava olağan zamanaşımı süresi onbeş yıldır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, dava zamanaşımı süresi otuz yıldır.

Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise dava olağan zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

 

Cinsel Saldırı Suçunda Uzlaşma ve Etkin Pişmanlık

. Cinsel saldırı suçunda uzlaşma: CMK m. 253’te uzlaşmaya tabi suçlar sayılmış, cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalsa ve şikayete tabi olsa bile uzlaşmaya tabi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kısaca, cinsel saldırı suçu uzlaşmaya tabi değildir.

. Cinsel Saldırı Suçunda Etkin Pişmanlık: Cinsel saldırı suçu ile ilgili özel etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmemiştir. Dolayısıyla fiilin işlenmesinden sonra pişmanlık gösterilmesinin cezanın uygulanmasına etkisi yoktur. Ancak genel pişmanlık hükümleri doğrultusunda fiile başlayıp da kendiliğinden tamamlanmaması halinde o ana kadar işlenmiş olan hareketin suç oluşturması durumunda fail o suçtan sorumlu tutulabilecektir.

 

Cinsel Saldırı Suçunda Hangi Mahkeme Görevlidir?

Sarkıntılık suçu bakımından davaya bakma yetki ve görevi suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesindedir.

Sarkıntılık dışında kalan cinsel saldırı suçlarında yetkili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesidir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Yargıtay Kararları

- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 22.06.2022, 2021/381 E., 2022/466 K.

Cinsel saldırı suçunda korunan hukukî değer, kişilerin cinsel özgürlüğü ve dokunulmazlığıdır. Fail ile mağdurun farklı ya da aynı cinsiyetten olması da önemli değildir. Ancak, TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçunun mağdurunun on sekiz yaşını tamamlamış olması gerekir. Cinsel saldırı kasten işlenebilir ve failin kastının suçun kanuni tanımındaki tüm unsurları, yani mağduru, cinsel davranışı, vücut dokunulmazlığının ihlalini ve mağdurun rıza göstermediğini kapsaması gerekir. Bu suçla korunan hukuki yarar üzerinde tasarrufta bulunabilen cinsel özgürlük olduğundan hukuki sınırlar içerisinde kalması şartıyla rızaya ehil mağdurun cinsel davranışa göstereceği rıza, fiili hukuka uygun hale getirecektir.

Maddenin ikinci fıkrasındaki nitelikli halin oluşması için vücuda organ veya sair cismin sokulması gerekir.
Basit cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için eylemin cinsel ilişki boyutuna ulaşmaması gerekir. Eylem, vücuda organ veya sair bir cisim sokmaya yönelikse veya fiil de işlenmişse, basit cinsel saldırı değil, ikinci fıkrada düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçu söz konusu olacaktır. ... Failin amacı ve davranışları vücuda organ veya sair bir cisim sokmak olmaksızın cinsel duyguları tatmine yönelik ise basit cinsel saldırı, amacı ve davranışları vücuda organ veya sair bir cisim sokmaya yönelik olmakla birlikte eylemin elinde bulunmayan nedenlerle gerçekleştirilememesi hâlinde ise ikinci fıkrada düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs söz konusu olacaktır. Madde metninde “sair bir cisim" ibaresine yer verilmesi karşısında suçun temel şeklinin aksine, ikinci fıkrada tanımlanan nitelikli hâlin oluşabilmesi için eylemin cinsel arzularının tatmini amacına yönelik olması şart değildir.
...

Aralarında daha önce yaşanan bir husumet bulunmayan katılan mağdurenin sanığa iftira atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmaması, katılan mağdurenin soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği beyanlarının istikrarlı olması ve uyumluluk göstermesi, olayın derhal adli mercilere intikal etmesi, sanığın aşamalarda katılan mağdurenin, kendisine iftira atmasını gerektiren bir neden ortaya koymasına yönelik çelişkili anlatımlarda bulunması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın katılan mağdureye yönelik eyleminin sabit olduğunun kabulü gerekmektedir.
------------------------

- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 21.06.2022, 2022/5 E., 2022/461 K.

Mağdurenin, sanığa ait evden çıktıktan sonra yalınayak yürüdüğünü belirmesine karşın tanık ...’un Kollukta mağdurenin taksinin yanına geldiğinde ayağında ayakkabısının olduğunu, bunu özellikle gördüğünü, Mahkemede ise mağdurenin üstünün yırtık olmadığını net bir şekilde hatırladığını, ayakkabısının da olduğunu, herhangi bir panik durumunun bulunmadığını belirtmesi, mağdurenin Savcılıkta adadan ayrıldıktan 3-4 kilometre sonra sanığın aracı ıssız bir yere çektiğini, kendisine "Beni şehvetli öpeceksin." gibi sözler söylediğini ve kendisini öpmeye çalıştığını, ardından sanığın "Seni oteline götüreceğim ancak önce sakinleş." dediğini ve su aldığını belirtmesine karşın olay tarihinde 30 yaşında olan ve çalıştığı şirkette bölge müdürü olduğunu belirten mağdurenin araçtan inerek orada bulunan kişilerden yardım istememesinin ve sanıkla birlikte araçta gitmeye devam etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmaması, mağdurenin Savcılıkta ... adasından saat 23.00 sıralarında ayrıldıklarını belirtmesine rağmen sanığa ait kredi kartı slipinde 12.06.2010 tarihinde saat 21.29’da ... isimli ... yerinde 120 TL, 13.06.2010 tarihinde saat 00.55’te ... isimli ... yerinde 150 TL tutarlarında harcamalar yapıldığının, dolayısıyla mağdurenin ayrıldıklarını belirttiği zaman ile dosyada mevcut söz konusu deliller ışığında adadan ayrıldıklarının anlaşıldığı zaman arasında 2 saat gibi ciddi bir fark bulunması, ... rapora göre; sanığın aracını olay günü site dışında park ettiği yer ile site giriş kapısının arasının 33 metre, site giriş kapısından olayın olduğu evin arasının 54 metre olduğunun anlaşılması karşısında mağdurenin aşamalarda sanık tarafından zorla sürüklenerek eve götürüldüğü yönündeki beyanının gerçeklikten uzak olması, mağdurenin ...’da bulunan otelin otoparkında bulunan aracıyla otelden ayrılmasının ardından derhal olayı adli mercilere intikal ettirmeyerek ... ikamet ettiği ... iline döndükten sonra müracaatta bulunmasının hayatın olağan akışına uygunluk göstermemesi ve sanığın çevresinden çekindiği için orada adli mercilere başvurmadığını belirtmesinin ikna edici olmaması, ... Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunca mağdure hakkında düzenlenen raporda mağdurede ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan depresif bozukluk denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiğinin, bu psikiyatrik durumun iddia edildiği gibi bir cinsel saldırıya bağlı olarak gelişebileceği gibi, cinsel saldırı olmaksızın başka olay ve/veya olaylara bağlı olarak gelişen psikososyal stres ve çatışmalar sonucu da ortaya çıkabileceğinin mütalaa edilmesi, tanıklar ... ve İsmail’in görgüye dayalı bilgilerinin bulunmaması, sanığın aşamalarda istikrarlı bir şekilde atılı suçlamaları kabul etmemesi hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığa atılı basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının sabit olmadığı değerlendirilmelidir.

-------------------------

 

- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 24.05.2022, 2020/315 E., 2022/378 K.

1. Sanığın atılı suçları gece vakti, tenha olan tarla ve ormanlık bölgelerde işlemesi, mağdurun vücudunda meydana gelen yaralanmaların çeşitliliği ve boyutu, sanığın mağduru araçta alıkoyduğu süre (6-7 saat), sanığın eylemlerine Jandarmanın cinsel saldırı sonuçlanmadan olay yerine gelmesi neticesinde son vermek zorunda kalması, mağdurun ve sanığın olay yerinde bulundukları sırada çıplak vaziyette bulunmaları ve mağdurun olay sebebiyle ruh sağlığının bozulması hususları göz önüne alındığında; ... sanık hakkında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak nitelikli cinsel saldırı suçundan 14 yıl belirlenmesi, dosya kapsamına uygundur.

2. ... sanığın mağduru istediği yere bırakacağı vaadiyle aracına aldıktan sonra mağdura cinsel ilişki teklif ettiği, mağdurun bu teklifi kabul etmemesi üzerine sanığın mağduru 6-7 saat boyunca araçta zorla tutup tenha yerlere götürdüğü, mağduru darp edip kuru sıkı tabancayla tehdit ederek mağdura nitelikli cinsel saldırı eyleminin icrai hareketlerine başladığı ancak kolluk görevlilerinin olay yerine gelip sanığı yakalaması sebebiyle eylemlerini tamamlayamadığının anlaşılması karşısında; suçun işleniş şekli, zamanı ve yeri, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı göz önünde bulundurularak cinsel saldırı ... suçlarının temel cezası alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi yasaya aykırılık teşkil etmeyecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

1- Cinsel Saldırı Suçu Şikayete Tabi mi?

Basit cinsel saldırı ve sarkıntılık suçlarıyla, eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabidir. Bunun dışında kalan cinsel saldırı suçları şikayete tabi değildir.

 

2- Basit Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

Basit cinsel saldırı suçunun cezası, TCK m. 102/1’de belirtildiği üzere, beş yıldan on yıla kadar hapistir.