ChatGPT ve Yapay Zeka Güvenliği: Siber Güvenliğin Yeni Yüzü

ChatGPT Nedir ve Ne İşe Yarar? 

ChatGpt nedir? ChatGPT, bir yapay zeka sohbet robotudur. Zeka küpü olarak tabir edilebilecek olan ChatGPT; 

  • Soru-cevap yapabilme,
  • Matematik denklemleri çözebilme,
  • Metin oluşturabilme,
  • Diller arası çeviri yapabilme,
  • Hata ayıklayabilme ve düzeltebilme,
  • Metni özetleyebilme,
  • Metinlerdeki anahtar kelimeleri bulabilme ve sınıflandırma gibi birçok yeteneğe sahip. 

ChatGPT Hangi Özelliklere Sahip? 

Yapay zeka robotu Chat GPT, kendisine sorulan soruları yanıtlayabiliyor, çok kısa sürede anlayıp anlamlı cümlelere dönüştürebiliyor, programlama yapabiliyor.  Şiir, roman, öykü, deneme, mektup ve dilekçe, yazabiliyor. Matematik denklemlerini çözebiliyor, hataları bulup giderebiliyor, önerilerde bulunabiliyor, verilen probleme çözüm sağlamak için bilgisayar kodları yazabiliyor, kullanıcıyı pek çok konuda yönlendirebiliyor, ve rehberlik edebiliyor. 

Karşımıza her şeyi bilen bir uzman, öğretim üyesi, öğretmen, doktor, avukat veya danışman olarak çıkabiliyor. ChatGPT her geçen gün adından söz ettiriyor, bir taraftan gelecekle ilgili iş kaybı korkusu yaşatırken, diğer taraftan zaman tasarrufu ve yaşamda büyük kolaylık sağlıyor.

Chat Gpt Güvenilir mi? 

ChatGpt güvenilir mi sorusuna yanıt vermek için henüz erken olsa da bu konuda endişeleri duyan İtalya, ülke çapında ChatGpt'yi geçici olarak yasakladı. Yapay zekanın giderek gelişmesi ile birlikte dünya çapında pek çok insan ve lider, yapay zekanın insanlığın karşısında bir tehdit unsuru olduğunu düşünmeye başlamış durumda. Bunun yanı sıra yapay zeka teknolojisinin gelişmeye devam ettikçe de gizlilik haklarını ihlal edebileceği ya da insanların özel hayatına müdahale edebileceği gibi endişelerin de büyük ölçüde arttığı söylenebilir. 

Buna karşılık Hindistan'da yapay zekaya güvenen hakim ChatGpt ye danışmış ve aldığı yanıt doğrultusunda, cinayet davasında sanığın kefalet talebini reddetmiştir. Diğer teknolojik ürünlerde olduğu gibi, ChatGpt konusundaki endişelerin zamanla azalacağı ve yapay zeka robotunun güvenilir kılınarak veya kabul edilerek insanların hayatında çok büyük yer edineceği kuşkusuzdur.

Yetenekli Yapay Zeka Robotu Kullanıcılarının Gizliliğini Nasıl Koruyor? 

Kişisel verilerin korunması özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklar bakımından büyük önem taşımaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı da, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Örneğin İtalya hükümeti, yapay zeka robotu ChatGPT’nin, kullanıcı verilerini depolamaya yönelik mevzuatı ihlal ettiğini kabul ederek geçici olarak yasaklamıştır. İtalyan Veri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı verilerine saygı göstermediği belirtilmiştir.

Ayrıca kurum, uygulamanın kullanıcı konuşmalarını ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığı bilgisini vermiş, yargı ise verilerin toplanmasının ve depolanmasının yasal olmadığına hükmetmiştir. Ülkemizde de konunun KVKK kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması esas kabul edilmelidir. Aksi halde ChatGPT’nin işlemleri hukuka aykırı değerlendirilebilecektir. Ancak yapay zeka robotları yaygınlaştıkça KVKK içeriğinde değişikliklere gidilmesi veya buna yönelik yeniden yasal düzenleme yapılması kaçınılmazdır.

 

ChatGPT’nin Gizlilik ve Veri Koruma Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel veriler, KVKK ile koruma altına alınmıştır. Kişisel verilerin ihlalini önlemek amacıyla getirilen düzenlemeye göre, kişisel verilerin gizliliğini ihlal eden kişi, KVKK’nın 17. maddesiyle TCK’ya yapılan  atıf doğrultusunda, TCK’nın 135 ila 140. madde hükümleri uyarınca cezalandırılacaktır. Kişisel verilerin gizliliği esastır. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile hangi hallerde ve ne şekilde kişisel verilerin korunacağı, silineceği hükme bağlanmış, usul ve esaslar gösterilmiştir.

Ayrıca kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Koruma Uzmanlığı, Koruma Teşkilatı, Personel, Sicil ve Disiplin Yönetmelikleri çıkarılmıştır.

 

Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçu Cezası

Kişisel verilerin ihlali, KVKK yollamasıyla TCK’da yaptırıma bağlanmıştır. Kişisel verilerin gizliliğini ihlal suçu, TCK’da özel hayatın gizliliğini ihlal başlığı altında düzenlenmiş, veri gizliliğini ihlal çeşitli yaptırımlara tabi tutulmuştur.TCK’nın 135. maddesinde hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddede de kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçu ele alınmıştır. 

Kişisel verileri yayma suçu TCK’nın 136. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun konusunun, CMK’nın 236. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

137. maddede cezayı artırıcı hallere yer verilmiştir. Buna göre, belirtilen suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Kişisel Verilerin İhlali Halinde Verilen Cezalar Nelerdir?

Kişisel veri ihlali nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaması KVKK’nın 4. maddesine göre, kişisel verilerin ihlalinin temel ilkeleridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ihlali halinde, KVKK’nın 17. maddesi, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından yaptırım konusunda TCK’ya atıf yapmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesine göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK’nın 138. maddesine göre, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun konusunun CMK hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

KVKK veri ihlali ile ilgili ayrıca cezai hükümler içermektedir. Kabahatler başlığı altındaki düzenlemeyle, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler idari para cezasıyla cezalandırılabilecektir.