Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçuna Yönelik Emsal Karar 

Ceza Genel Kurulu         

2020/449 E., 2022/514 K.

04.07.2022

TCK'nın 245. maddesinin ikinci fıkrasında seçimlik hareketli bir suç söz konusu olup buna göre; sahte banka veya kredi kartının üretilmesi, sahte üretilmiş banka veya kredi kartının sahte olduğu bilinerek satılması, devredilmesi, satın alınması ya da kabul edilmesi şeklinde belirlenen seçimlik hareketlerden en az birisinin gerçekleştirilmesi gerektiği, bu seçimlik hareketlerden biri olarak düzenlenen sahte banka veya kredi kartı üretme eyleminin tamamen yeni bir sahte kart oluşturulması veya gerçek bir kart üzerinde değişiklik yapılması şeklinde olabileceği, ancak bu suçun oluşumu için kartın sahte olarak düzenlenmesi eyleminin mutlaka fail tarafından gerçekleştirilmesinin gerekmediği, failin sahte belgelerle başvurarak başka bir kişi adına bankaya kart düzenletmesi durumunda da banka görevlisinin araç olarak kullanılması suretiyle sahte kart üretilmesinin sağlanması nedeniyle bankaya başvuran kişinin sahte kart üretme suçu bakımından dolaylı fail olarak sorumlu olduğu, bu durumda ise TCK'nın 245. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen sahte kredi kartı üretme suçunun 5464 sayılı Kanun'un 37. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan kredi kartı sözleşmesindeki sahtecilik suçunu bünyesine aldığı ve bu suçu tükettiği, diğer bir anlatımla kredi kartı sözleşmesindeki sahtecilik suçunun sahte kredi kartı üretme suçunun unsuru olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, somut olayda katılan ...'a ait kimlik bilgilerini kullanarak mağdur ... AŞ'ye başvurup sahte kredi kartı üretilmesini sağlayan sanığın eyleminin bir bütün hâlinde TCK'nın 245. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen sahte kredi kartı üretme suçu oluşturduğu kabul edilmelidir.