Soykırım Suçu ve Cezası

AĞIR CEZA AVUKATI SOYKIRIM SUÇU VE CEZASI
 
Soykırımın Tanımı
Soykırım, jenosit veya genosit, ırk, canlı türü, siyasal görüşdin, sosyal durum veya başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan çerçevesinde ve yok edilmeleri niyetiyle girişilen eylem ve sonuçlar bütünü anlamına gelmektedir.
Soykırım Sözleşmesi’ne göre, soykırım suçu; millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun, sırf bu niteliği nedeniyle, Soykırım Sözleşmesi’nde sayılan fiillerin yok etme özel kastıyla gerçekleştirilerek kısmen veya tamamen yok edilmesidir.
 
Soykırım Uygulamaları
Tarihi boyunca insanlar savaşmış, bazen ekonomik bazen dini bazen de ırksal nedenlerle birbirlerini yok etme yolunu seçmişler, katliamlar uygulamışlardır.
Amerika kıtasının özellikle Avrupalılar tarafından keşfedilmesinden sonra zamanla yerli halka yönelik uygulamaları asimile ve hatta tamamen yok etme, Fransa’nın Cezayir’lilere, Norveç’in Taterlara (Göçerlere), Norveç ve İsveç’in Samiler’e (Laplara), Danimarka’nın Gröndland’daki Eskimolar’a, Hitler Almanya’sının Yahudilere yönelik, Avustralya'nın Tasmanya adasındaki uygulamaları soykırım suçlarına gösterilebilecek önemli örneklerdir.
 
Soykırım Suçunun Uluslararası Hukuktaki Yeri
Soykırım, ilk kez 09.12.1948 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile uluslararası hukuk alanında bir suç olarak tanımlanmıştır. Sözleşme 1951 yılında yürürlüğe girmiştir.
Birçok ülke kendi mevzuatında da uyarlama yapmış, soykırım suçlamasıyla yargılama yapıp hüküm kurmuştur. Alman mahkemelerinin Nikola Jorgic hakkındaki yargılaması buna örnek olarak gösterilebilir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002’de kurulmuştur. Bununla soykırım suçlarını işleyenlere uluslararası mahkemede yargılama yolu açılmıştır.
 
Mevzuatımızda Soykırım Suçu
Soykırım suçu, mevzuatımızda, Türk Ceza Yasasının 76. maddesinde düzenlenmiştir.
Yapılan tanımlamaya göre, soykırım suçu, bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı; kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması ve gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesidir.
Soykırım suçunun faili herhangi bir kişi olabilir.
Suçun mağduru, yukarıda özellikleri belirtilen gruplardır.
Soykırım suçundan söz edebilmek için yukarıda belirtilen fiillerin; milli, etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla işlenmesi gerekir.
Soykırım suçuna kalkışma olanaklıdır.
 
Soykırım Suçunun Cezası
Türk Ceza Yasasının 76. maddesinin 2. fıkrasında, soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere, soykırım suçu en ağır suçlardan kabul edilmiş ve mevzuatımızda yer alan en ağır ceza ile yaptırıma tabi tutulmuştur.
Soykırım suçlarında zamanaşımı söz konusu değildir.
 
En ağır cezanın öngörülmüş olması, telafisi zor olası hataların önüne geçebilmek amacıyla bu tür suçla karşılaşan bir sanığın iyi bir ağır ceza avukatından yararlanması büyük önem taşımaktadır. 01.03.2022 Ankara
 
 Ağır Ceza Avukatı                
       Mehmet İSTANBULLU